Yhdistyksen säännöt

Elävä raakaravinto ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 6.5.2018 ALKAEN

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Elävä raakaravinto ry ja ruotsinkielinen nimi Levande råkost rf, englanniksi Living and Raw Food Finland. Yhdistyksen kieli on suomi, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kansanterveyden edistäminen elävän ravinnon avulla, missä korostuu ihmisen oma vastuu terveyden ylläpitämisestä. Yhdistys toimii yhdyssiteenä elävän ravinnon käyttäjien kesken sekä pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin myös ulkomailla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esittely-, puhe- ja neuvontatilaisuuksia, kursseja ja luentoja, harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja terveyskotitoimintaa ja tukee yksittäisten jäsentensä ja heidän alueellisesti järjestämiensä kerhojen toimintaa.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaimistoa ja kiinteistöjä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintayritystä, ravintoaineiden ja tarvikkeiden myynti-, terveyskoti- ja ravintoliikettä sekä luonnonmukaisin perustein hoidettua maatilayritystä.
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiassa taloudelliseksi.

 

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärän ja tarkoituksen ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Poliittisesti ja uskonnollisesti yhdistys on riippumaton.

 

4§ Maksut

Jäsen- ja liittymismaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jos kumpikin puoliso on liittynyt yhdistyksen jäseneksi, on avioparin/avoparin jäsenmaksu 150 % yksityisen jäsenen jäsenmaksusta. Opiskelijoille ja eläkeläisille voi hallitus pyynnöstä myöntää alennuksen, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Jäsenen, joka sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn takia on kykenemätön täyttämään jäsenmaksuvelvollisuutensa, voi hallitus vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta määräajaksi.

 

5§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena elimenä yhdistyksen hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan ja johon kuuluu 5-9 varsinaista jäsentä, joiden joukosta vuosikokous valitsee puheenjohtajan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, varasihteerin, rahastonhoitajan ja muun mahdollisen toimihenkilön.
Hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa asioissa nimen voi kirjoittaa rahastonhoitaja yksin.
Hallituksen tehtävänä on panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset, valmistaa asiat seuraavaa yhdistyksen kokousta varten sekä hoitaa yhdistyksen asiat ja edustaa sitä.

 

6§ Yhdistyksen kokoukset

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon viimeistään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen julkaisemassa kaikille jäsenille jaettavassa lehdessä tai jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköisellä jäsentiedotteella.
Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä.

 

7§ Tilinpäätös, tilien ja hallinnon tarkastus

7.1 Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on esitettävä toiminnantarkastajille 28.2. mennessä yhdistyksen ja hallituksen pöytäkirjojen, hallituksen vuosikertomuksen, toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman ja muiden tarpeellisten asiakirjojen kanssa.
7.2  Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden alussa heti edellisen tilinpäätöksen valmistuttua käsittelemään edellisen vuoden tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen. Antaa sen jälkeen tilit toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään 28.2 mennessä.
7.3 Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Yhdistyksen kevätkokousta varten hallitus laatii kertomuksen edellisen vuoden toiminnasta ja hallinnosta.
Yhdistyksen syyskokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus sekä jäsenmaksusta myönnettävän alennuksen suuruus.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten määrä. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja. Uusi hallitus aloittaa toimikautensa seuraavan vuoden alusta.
 6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen kevätkokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Esitetään tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase), edellisen vuoden toimintakertomus  ja toiminnantarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
5 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä jäsenmaksusta myönnettävän alennuksen suuruus.
7 Päätetään hallituksen jäsenten määrä. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja.
8 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.
9 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

9§ Sääntöjen muutos

Näiden sääntöjen muuttaminen voi tapahtua yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Muutosehdotus on toimitettava jäsenille tiedoksi vähintään 14 päivää ennen kokousta. Muutoksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 2/3 äänten enemmistö.

 

10§ Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Yhdistystä ei voi purkaa, mikäli seitsemän (7) sen jäsentä yhdistyksen kokouksessa ilmoittaa haluavansa jatkaa toimintaa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jäävät varat elävän ravinnon tutkimustoiminnan edistämiseen.

 

11§ Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.