Elävä raakaravinto ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 6.5.2018 ALKAEN
                                             

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1.1 Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Elävä raakaravinto ry ja ruotsinkielinen nimi Levande råkost rf, englanniksi Living and Raw Food Finland.

1.2 Yhdistyksen kieli on suomi, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

1.3 Yhdistyksen postiosoite on PL 186, 00101 Helsinki

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

2.1 Yhdistyksen tarkoituksena on kansanterveyden edistäminen elävän raakaravinnon avulla, missä korostuu ihmisen oma vastuu terveyden ylläpitämisestä. Yhdistys toimii yhdyssiteenä elävän raakaravinnon käyttäjien kesken sekä pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin myös ulkomailla.

2.2 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esittely-, puhe- ja neuvontatilaisuuksia, kursseja ja luentoja, harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja terveyskotitoimintaa ja tukee yksittäisten jäsentensä ja heidän alueellisesti järjestämiensä kerhojen toimintaa.

2.3 Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaimistoa ja kiinteistöjä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintayritystä, ravintoaineiden ja tarvikkeiden myynti-, terveyskoti- ja ravintoliikettä sekä luonnonmukaisin perustein hoidettua maatilayritystä.

2.4 Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiassa taloudelliseksi.

2.5 Poliittisesti ja uskonnollisesti yhdistys on riippumaton.

Yhdistyksen toimintakalenteri —>

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärän ja tarkoituksen. Yhdistyksen jäsenet päättävät lakisääteisestä toiminnasta syys- ja kevätkokouksissa.

4§ Maksut

4.1 Jäsen- ja liittymismaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Jos kumpikin puoliso on liittynyt yhdistyksen jäseneksi, on avioparin/avoparin jäsenmaksu sataviisikymmentä prosenttia (150 %) yksityisen jäsenen jäsenmaksusta.

Opiskelijoille ja eläkeläisille voi hallitus pyynnöstä myöntää alennuksen, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

Jäsenen, joka sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn takia on kykenemätön täyttämään jäsenmaksuvelvollisuutensa, voi hallitus vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta määräajaksi.

4.2 Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden ajalta neljän (4) kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä.

5§ Hallitus

5.1 Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmukaisena elimenä yhdistyksen hallitus, jonka syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan ja johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä, joiden joukosta syyskokous valitsee puheenjohtajan.

5.2 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, varasihteerin, rahastonhoitajan ja muun mahdollisen toimihenkilön.

5.3 Hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

5.4 Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa asioissa nimen voi kirjoittaa rahastonhoitaja yksin.

5.5 Hallituksen tehtävänä on panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset, valmistaa asiat seuraavaa yhdistyksen kokousta varten sekä hoitaa yhdistyksen asiat ja edustaa sitä.

5.6 Hallitus kokoontuu tutustumaan ja päättämään edellisen vuoden tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, allekirjoittaa sen ja päättää antaa tilinpäätöksen toiminnantarkastajalle.

6§ Yhdistyksen kokoukset

6.1 Yhdistyksellä on vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

6.2 Yhdistyksen kokoukseen voidaan etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla hallituksen niin päättäessä kokouksen aikana tai ennen kokousta.

6.3 Kutsu yhdistyksen kokouksiin on saatettava jäsenten tietoon viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen julkaisemassa kaikille jäsenille jaettavassa lehdessä tai jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköisellä jäsentiedotteella.

6.4 Yhdistyksen kokouksissa on päätösvalta jokaisella kuusitoista (16) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä.

6.5 Yhdistyksen syyskokouksissa:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Hyväksytään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi, jonka uusi hallitus hyväksyy omassa kokouksessaan. Hyväksytään tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus sekä jäsenmaksusta myönnettävän alennuksen suuruus.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten määrä. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja. Uusi hallitus aloittaa toimikautensa seuraavan vuoden alusta.
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta.
 10. Päätetään kokous.

6.6 Yhdistyksen kevätkokouksissa:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase), edellisen vuoden toimintakertomus  ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta.
 10. Päätetään kokous.

 11. 6.7 Ylimääräinen kokous

6.7.1 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Myös yhdistyksen kokous voi päättää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta.

6.7.2 Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä mainituin tavoin on pyydetty.

6.7.3 Ylimääräisen kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kuten edellä 6.3 kohdassa määrätään.

7§ Tilinpäätös, tilien ja hallinnon tarkastus

7.1 Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on esitettävä toiminnantarkastajille 28.2. mennessä yhdistyksen ja hallituksen pöytäkirjojen, hallituksen vuosikertomuksen, toimintakertomuksen ja muiden tarpeellisten asiakirjojen kanssa.

7.2  Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden alussa heti edellisen tilinpäätöksen valmistuttua käsittelemään edellisen vuoden tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen. Antaa sen jälkeen tilit toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään 28.2 mennessä.

7.3 Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

7.4 Yhdistyksen kevätkokousta varten hallitus laatii kertomuksen edellisen vuoden toiminnasta ja hallinnosta.

8§ Sääntöjen muutos

8.1 Näiden sääntöjen muuttaminen voi tapahtua kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotus on toimitettava jäsenille tiedoksi vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Muutoksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistö annetuista äänistä.

8.2 Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

9§ Yhdistyksen jäsenen erottaminen

9.1 Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on

 1. jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittyessään sitoutunut,
 2. menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

9.2 Erottamispäätöksessä on mainittava sen peruste. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus on osoitettava yhdistyksen kokoukselle ja jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun jäsen on saanut tietoonsa erottamispäätöksen. Erottamisasia on mainittava yhdistyskokouksen kokouskutsussa. Jos yhdistyksen kokous, kuultuaan hallitusta ja erotettua sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset, hyväksyy hallituksen tekemän erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. Muussa tapauksessa erottamispäätös raukeaa.

10§ Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

10.1 Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ja siinä on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Purkamisen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistö annetuista äänistä.

10.2 Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.